luật về pccc

Luật PCCC 2013 số 40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung

Ngày đăng: 13-11-2023
Tìm hiểu về Luật PCCC 2013 số 40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung Luật PCCC 2013 số 40/2013/QH13 – Trước tình trạng rất nhiều vụ cháy xảy ra như hiện nay ...