quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày đăng: 21-11-2023
Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD là gì? Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD là một trong những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) ...